Ty te moesz mie wasn wizytwk...


 
BADANIA GENEALOGICZNE
BADANIA GENEALOGICZNE
30-519 Kraków
fax (012)376-49-84
e-mail:
www:

Oferujemy usługi na terenie całej Polski.

Prowadzimy badania o wszechstronnym
zakresie: wywody przodków, drzewa
genealogiczne, poszukiwania archiwalne, biblioteczne, informacje o rodzinie, informacje o herbie, wywodzenie szlachectwa, heraldyka miast i gmin, badania i opracowania genealogiczne (rodziny ze wszystkich warstw społecznych, narodowości i wyznań), poszukiwania archiwalno-biblioteczne, odszukiwanie spadkobierców, zaginionych członków rodzin, lokalizacja grobów. Celem, poza funkcjami informacyjnymi, jest zapewnienie pomocy wszelkim osobom pragnącym zgłębić genealogię swego rodu bądź w celach znalezienia krewnych oraz informacji o przeszłości rodziny.

Na zlecenie prowadzimy poszukiwania spadków oraz spadkobierców, kompletujemy niezbędną do postępowania sądowego dokumentację metrykalną, a także w razie konieczności występujemy przed właściwym sądem w charakterze świadków na okoliczność przeprowadzonych poszukiwań genealogicznych.

Obszar naszej działalności stanowią poszukiwania genealogiczne związane z Holocaustem (poszukiwania osób, które przeżyły Holocaust, lub dowody zgonu podczas Holocaustu, itp.), które wykonujemy zarówno dla klientów indywidualnych, jak i na potrzeby sądowych postępowań spadkowych.

Określanie pochodzenia ewolucyjnego, badania określają pochodzenie etniczne - przykładowo, możemy stwierdzić, że mężczyzna lub kobieta, która dała początek linii reprezentowanej przez badaną osobę, żyła około 15.000 lat temu na Bliskim Wschodzie.

W zakresie genealogii odbiorcami naszych usług są zarówno klienci indywidualni jak i kancelarie adwokackie oraz firmy genealogiczne. Za naszym pośrednictwem możecie Państwo uzyskać dostęp do archiwów, nie tylko polskich, ale także do wszystkich tych znajdujących poza granicami naszego kraju.

Zapraszamy do fascynującej podróży w przeszłość.
Jesteśmy pewni, iż każdy z Państwa,
niezależnie od etapu poszukiwań,
znajdzie nowe i dotychczas
nieznane wiadomości o poszukiwanej rodzinie (rodzinach) lub inne źródła, pomocne w tej sprawie. Oferujemy Państwu pomoc w poszukiwaniach .Zainteresowanych prosimy o przesłanie wiadomości o rodzinie . Wymagany pakiet informacyjny obejmuje nazwisko, imiona, daty urodzenia , ślubów , zgonu , miejscowości zamieszkania, przekazy rodzinne i inne informacje, wszystko może być ważne. Nie potrzebujemy żadnych oryginalnych rodzinnych dokumentów, wystarczą kopie lub odpisy ręczne. Po otrzymaniu podstawowych danych o rodzinie, rozpoczynamy badania . W trakcie wykonywania zlecenia jesteśmy zawsze w kontakcie, wysyłamy komunikaty o postępach wraz z już uzyskanymi materiałami.
W miarę możliwości informacje zawierają:
• dokumentację fotograficzną,
• mapy, etymologię nazwiska,
• wykres aktualnego rozmieszczenia nazwiska,
• ewentualny opis herbu wraz z pełną historią, wywodem, symboliką i spisem rodzin przynależących do herbu,
• uwierzytelnione kserokopie dokumentów archiwalnych dotyczących nazwiska i rodu,
• odpisy lub kserokopie metryk z Urzędów Stanu Cywilnego,
• kopie dokumentów w formie elektronicznej (skany i cyfrowe fotografie),
• kserokopie i wypisy z innych dokumentów,
• kopie fotografii
• wyniki poszukiwań i badań w postaci drzew genealogicznych (również w postaci
• opis bibliograficzny,
• sprawozdania z przeprowadzonych działań poszukiwawczych,
• barwne kopie herbu wykonane w dowolnych technikach plastycznych w dowolnym materiale.

Baza poszukiwań:
• księgi parafialne w miejscu pochodzenia,
• dokumenty archiwów państwowych
• dokumenty archiwów archidiecezjalnych,
• księgi grodzkie i ziemskie,
• rejestry podatkowe,
• rejestry poborowe,
• rejestry podymnego,
• księgi sądowe i hipoteczne,
• spisy ludności
• dzieła z zakresu genealogii, w tym herbarze i wykazy nazwisk rodzin szlacheckich,
• legitymacje szlacheckie,
• mikrofilmy LDS (Mormonów),
• listy emigrantów,
• cmentarze,
• indeksy osób represjonowanych przez NKWD
• spisy jeńców Oflagów i Stalagów
• spisy więźniów obozów koncentracyjnych
• inne źródła
Terminu wykonania zlecenia na poszukiwania. Minimalnie do 6 miesięcy. W trakcie wykonywania zlecenia jesteśmy zawsze w kontakcie, wysyłamy komunikaty w miarę postępu pracy.
Określanie pochodzenia ewolucyjnego
(tzw. przynależności haplogrupowej)
chromosomu Y (w linii ojcowskiej) oraz
mitochondrialnego DNA (w linii matczynej).
Badania takie wykonywane są najczęściej na życzenie osób prywatnych, które interesują się swoim genetycznym rodowodem. W niektórych przypadkach wyniki takich badań umożliwiają również określenie pochodzenia etnicznego.
Dzięki tzw. datowaniu molekularnemu i analizie filogeograficznej można określić czas i miejsce, w którym wyodrębniła się dana linia matczyna lub ojcowska - przykładowo, można stwierdzić, że kobieta, która dała początek linii matczynej reprezentowanej przez badaną osobę, żyła około 15.000 lat temu na Bliskim Wschodzie.

Oto pełna lista usług z zakresu analizy pokrewieństwa:

TestDNA® - badanie macierzyństwa - stosowane m.in. w przypadkach wieloletniej rozłąki między matką i dzieckiem lub w sytuacjach, gdy istnieje podejrzenie przypadkowej lub celowej zamiany noworodków w szpitalu. Badanie to wykonywane jest w celu sprawdzenia czy badane dziecko pochodzi faktycznie od danej matki.

TestDNA® - badanie rodzeństwa - wykonywane, gdy zachodzi potrzeba ustalenia, czy rodzicami badanego rodzeństwa są te same osoby, czy np. rodzeństwo ma różnych ojców. Uwaga!! Badanie można również wykonać bez udziału rodziców.

TestDNA® - badanie za pomocą programu Paternity Index - dzięki zaawansowanej analizie statystycznej możemy ocenić prawdopodobieństwo dla najbardziej skomplikowanych przypadków, np., jeśli chcemy zbadać, jakie jest prawdopodobieństwo posiadania wspólnego przodka przez dwie badane osoby w sytuacji, gdy materiał genetyczny hipotetycznego przodka jest niedostępny dla badania. Program posiada dodatkowo moduł symulacyjny, za pomocą, którego jesteśmy w stanie - jeszcze przed wykonaniem analizy laboratoryjnej - ocenić czułość (prawdopodobieństwo ważnego wyniku) dla dowolnej konstelacji osób. Pozwala on na ocenę sensowności badania lub wskazanie dodatkowych osób (krewnych), które powinny zostać poddane badaniu dla zwiększenia prawdopodobieństwa wyniku.

TestDNA® - badanie chromosomu Y - w celu ustalenia, czy badane osoby (wyłącznie przedstawiciele płci męskiej) pochodzą w męskiej linii prostej od tego samego przodka, również płci męskiej. Jest to możliwe dzięki chromosomowi Y, który jest przekazywany z ojca na syna. Badać można osoby różnych generacji i w różnym wieku. Celem tego badania jest głównie poszukiwanie korzeni genealogicznych w prostej linii ojcowskiej.

TestDNA® - badanie mtDNA - dzięki temu testowi jesteśmy w stanie potwierdzić lub wykluczyć istnienie pokrewieństwa w prostej linii żeńskiej pomiędzy dwoma badanymi osobami. Badaniu temu poddać można zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Mitochondrialne DNA jest dziedziczone przez dziecko wyłącznie w linii matki oraz wykazuje mniejszą zmiennością i unikalnością na przestrzeni pokoleń. Test tego typu wykorzystywane jest najczęściej w poszukiwaniu korzeni genealogicznych badanych osób.

W zakresie badań odbiorcami naszych usług są zarówno klienci indywidualni jak i kancelarie adwokackie oraz firmy genealogiczne, w przypadku zainteresowania ofertą badań lub cen prosimy o kontakt.
Indywidualne ustalanie cen usług.

Ceny poszczególnych usług są zależne od ustalonego przez Klienta rodzaju i zakresu zlecenia, a tym samym czasu jego trwania i niezbędnych nakładów finansowych poniesionych na realizację zadania . Są to przykładowo koszty: dojazdów do archiwów, parafii i urzędów; korespondencji z urzędami; wizji lokalnych; noclegów w miejscu prowadzonych kwerend; udostępniania zbiorów; pozyskania kopii dokumentów źródłowych.
Istotny wpływ na cenę (szczególnie w przypadku usług genealogicznych i biograficznych) ma również ilość i jakość danych wyjściowych przekazanych przez Zleceniodawcę jeszcze przed rozpoczęciem badań. W związku z powyższym ceny usług będąc zależne od konkretnego przypadku ustalane są zawsze indywidualnie.

Zaliczka i dalsze finansowanie badań.
Pozytywny wynik wstępnych bezpłatnych badań pozwala na przystąpienie do badań już właściwych, które po przedstawieniu przewidywanej ceny zlecenia powinny zostać poprzedzone przez Klienta wpłatą zaliczki na konto w wysokości 25% wyceny zlecenia. Pozostałe kwoty dzielone są na osobno wyceniane i odrębnie opłacane etapy. Zleceniodawca jest na bieżąco informowany o postępach badań lub ich nowych kierunkach. Na każdym z etapów Klient może zaniechać dalszych badań lub przeciwnie, poszerzyć ich zakres.

Pełnomocnictwo notarialne.
Każde zlecenie badań genealogicznych, biograficznych i własnościowych, ze względu na kwerendy w archiwach oraz niezbędne kontakty z różnymi urzędami i instytucjami, wymaga od Klienta wystawienia notarialnego pełnomocnictwa na zlecone badania.

Umowy i rachunki.
Badania i opracowania wykonywane są w oparciu o zawartą z Klientem umowę o dzieło lub umowę-zlecenie. Zleceniodawca otrzyma pełne rozliczenie kosztów (faktury , rachunki , paragony).

* * *